Издаване на копие на документ

Нормативна уредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ

Териториалната дирекция на Националната дирекция за приходитe, където се намира оригиналът на документа, копие от който Ви е необходимо.

Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Адреси и телефони за контакт можете да намерите тук

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ:

- Искане за издаване копие от документ. Искането може да касае само документи подадени в или издадени от Националната агенция за приходите.

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте  го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни – име/наименование на фирмата, ЕГН или БУЛСТАТ, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса.

СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОПИЕТО

Копието  трябва да получите в:

·   7-дневен срок след постъпване на Вашето искане   в Агенцията.

·   14 - дневен срок от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция.

В случай, че липсва основание за извършване на услугата, ще получите Решение за отказ,  в 7-дневен срок от неговото издаване.

ПОЛУЧАВАНЕ НА КОПИЕТО

Изготвеното копие можете да получите:

-         лично;

-         чрез упълномощено лице –  пълномощно

При получаване на изготвените документи, винаги носете със себе си документ за самоличност.

ОБЖАЛВАНЕ

Отказа за изготвяне на копие можете да обжалвате пред съответния териториален директор, в чиято дирекция се намира оригиналът на документа, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ  можете да  обжалвате и пред  окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.