Документи за юридически лица

В тази рубрика можете да откриете различни видове декларации с указания за тяхното попълване, както и архив за изминали години.

Закон за ДДС

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за местните данъци и такси

Закон за данък върху застрахователните премии