Процедура „Поддържане на Информационна система за обслужване на задълженията по ЗУНК”

07 Август 2013

На 09.08.2013 г. (петък) от 11:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, комисията, назначена със Заповед № ЗЦУ-800/06.08.2013 г. на главния секретар на НАП за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Поддържане на Информационна система за обслужване на задълженията по ЗУНК”, открита с Решение № РЦУ – 80 от 12.07.2013 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.


Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 07.08.2013
Затвори