Процедура „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември”

24 Април 2013

На 25.04.2013г. от 11,00 часа, в административната сграда на ТД на НАП – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. ”Център”  № 2, етаж 2, стая 210, на основание Заповед №234/24.04.2013 г. на директора на ТД на НАП – Велико Търново, ще се проведе заседание на комисията  за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците за възлагане на обществена поръчка с обект: „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”,  открита с Решение №2/15.03.2013г. на директора на ТД на НАП  - Велико Търново.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.04.2013
Затвори